პროდუქტები

04.04.2022

OIS (Offender Information System)

მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა აღრიცხვის სისტემა - OIS (Offender Information System)

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები:სპეციალური პენიტენციური სამსახური

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა აღრიცხვის სისტემა (OIS) წარმოადგენს შიდა ვებ-აპლიკაციას, რომელიც მისაწვდომია მხოლოდ justice-ქსელიდან. OIS განიხილება როგორც სისტემა, რომელიც შედგება სხვადასხვა მოდულებისგან - სპეც აღრიცხვის მოდული, რეჟიმის და უსართხოების მოდული, საზოგადოებრივი მისაღების მოდული, რესოციალიზაციის და რეაბილიტაციის მოდული, სამედიცინო მოდული. სისტემის დანერგვა ხელს უწყობს სხვადასხვა სასჯელაღსრულებით დაწესებულებებს / უწყებებს შორის მონაცმების მარტივ დამუშავებას და მიმოცვლას. ამ ეტაპისთვის გაშვებულია და გამოიყენება სისტემის სპეციალური აღრიცხვის მოდული.