პროდუქტები

04.04.2022

sdgtoolkit.dea.gov.ge

sdgtoolkit.dea.gov.ge – მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისობის სისტემა

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები:საქართველოს სამინისტროები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

SDG Toolkit სისტემა წარმოადგენს მარტივ, მომხმარებელზე ორიენტირებულ ელექტრონულ მექანიზმს, რომლის მეშვეობით მოწმდება საქართველოს კანონპროექტების/პოლიტიკის დოკუმენტების შესაბამისობა 2030 დღის წესრიგთან/ მდგრადი განვითარების 17 მიზანთან და ადგენს მათი გავლენის ხარისხს მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაზე.

SDG Toolkit-ის მომხმარებლებს წარმოადგენენ საქართველოს სამინისტროების ან/და საჯარო სამართლის იურიდიული პირების (სსიპ-ების) თანამშრომლები. პორტალის ადმინისტრირებას მდგრადი განვითარების მიზნების საბჭოს სამდივნო ახორციელებს.