პროექტები

08.02.2022

შეღწევადობის ტესტირება ვებ აპლიკაციებზე და ქსელის სკანირება

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი:მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფში (CERT.GOV.GE) წარმატებითგანხორციელდა ვებ აპლიკაციებზე შეღწევადობის ტესტირების სერვისის ჩამოყალიბება. შეღწევადობის ტესტირებები ვებ აპლიკაციებზე მიმდინარეობს „OWASP“ მეთოდოლოგიითდა მათ მიერ რეკომენდებული ხელსაწყოებით. ჯგუფს ასევე გააჩნია ქსელის სკანირების სერვისი, რომელიც მოიცავს შიდა და გარე ქსელის სკანირებას და ასევე ქსელური მოწყობილობების კონფიგურაციის აუდიტს. აღნიშნული სერვისი განხორციელდა 50-ზემეტ ორგანიზაციაში.