01.04.2022

ინფორმაციული უსაფრთხოება

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო გთავაზობთ ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით შემდეგი ტიპის სერვისებს:

  • ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირთა ავტორიზაცია (თანდართული ფაილი - სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს საბანკო რეკვიზიტი)
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის (იუმს) მენეჯერების სერტიფიკაცია
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის (იუმს) აუდიტი
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის აუდიტორის აუთსორსინგი
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დანერგვა
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დოკუმენტაციის სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენა
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დოკუმენტაციის მომზადება
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის მენეჯერის აუთსორსინგი
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემებთან დაკავშირებული ტრენინგის ჩატარება