სერვისები

01.04.2022

ინფორმაციული უსაფრთხოება

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო გთავაზობთ ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით შემდეგი ტიპის სერვისებს:

  • ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირთა ავტორიზაცია
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის (იუმს) მენეჯერების სერტიფიკაცია
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის (იუმს) აუდიტი
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის აუდიტორის აუთსორსინგი
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დანერგვა
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დოკუმენტაციის სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენა
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დოკუმენტაციის მომზადება
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის მენეჯერის აუთსორსინგი
  • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერ მართვის სისტემებთან დაკავშირებული ტრენინგის ჩატარება

ავტორიზებული ორგანიზაციებისა და აუდიტორების/შეღწევადობის (პენეტრაციის) განმახორციელებელი პირების სია

#

ორგანიზაციის

დასახელება

აუდიტორის

სახელი, გვარი

აკრედიტაციის/ სერტიფიკატის

გამცემი ორგანოს დასახელება

სერტიფიკატის

მოქმედების ვადა

ორგანიზაციის

საიდენტიფიკაციო ნომერი

ინფორმაციული უსაფრთხოება

ავტორიზაციის თარიღი

1

შპს „იუ-ჯი-თი“

ლაშა-გიორგი ჭელიძე

სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო„

09.2023

204892964

V

11/09/2020

2

შპს „მენეჯმენტის სისტემები“

იულია მუდრუკ

ოლენა ბორტნიკი

სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო„

09/2023

205058131

V

11/09/2020

3

შპს „ინფორმაციული ტექნოლოგიების კონსულტაცია და მომსახურება“

ეკატერინე მსხილაძე

სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო„

02/2024

202259876

V

05/02/2021

4

შპს „ბიდიო კონსალტინგი“

ანზორ მეხრიშვილი

სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო„

08.2024

205214230

V

24/08/2021

5

შპს „იუაი“

გიორგი ცინცქილაძე

კოტე ძაძამია

ვანო ქოჩლაძე

სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო„

09.2024

204441158

V

23/09/2021