პროდუქტები

04.04.2022

aa-monitoring.gov.ge

aa-monitoring.gov.ge საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების დაგეგმვისა და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: სახელმწიფო დაწესებულებები; UNDP; SIDA

aa-monitoring.ge წარმოადგენს საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების შესახებ საინფორმაციო პორტალს.

aa-monitoring.ge შეიქმნა ევროპულ და ევროატლანიტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA) თანამშრომლობის შედეგად.

ინტერნეტ გვერდის მიზანია საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია რეფორმებისა და ცვლილებების შესახებ, რომელიც უკავშირდება:

ასოცირების შეთანხმების ეროვნული სამოქმედო გეგმების განხორციელებას;

ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში დარგობრივი მიმართულებებით განხორციელებული ცვლილებებსა და რეფორმებს;

ასოცირების შეთანხმების განხორციელების პროცესში ცალკეული დარგებისა და განხორციელებული ქმედებების სტატისტიკურ მონაცემებს;

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცისა (DCFTA) და სექტორული თანამშრომლობის მიმართულებით განხორციელებულ ცვლილებებსა და პოლიტიკას;

ასოცირების შეთანხმების ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში დაგეგმილ აქტივობებსა და საკანონმდებლო ინიციატივებს;

გამჭვირვალობის, საზოგადოების ინფორმირებასა და კუთვნილებას ზრდას ასოცირების შეთანხმების განხორციელებისა და ევროინტეგრაციის პროცესში.