პროექტები

31.03.2022

Declaration.gov.ge - თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის სისტემა

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: საჯარო სამსახურის ბიურო

სტატუსი: მიმდინარე

პროექტის მოკლე აღწერა: სისტემის მეშვეობით საჯარო მოხელეები უზრუნველყოფენ წინასწარ განსაზღვრული პერიოდულობით ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციის შევსებასა და გამოქვეყნებას. სისტემის მფლობელია საჯარო სამსახურის ბიურო, რომელიც სისტემის მეშვეობით ახდენს დეკლარირების პროცესის ადმინისტრირებას და წარმოდგენილი დეკლარაციების მონიტორინგს.