პროდუქტები

04.04.2022

Data.gov.ge

Data.gov.ge – ღია მონაცემების პორტალი

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: სახელმწიფო დაწესებულებები

საქართველოს საჯარო დაწესებულებები ფლობენ დიდი ოდენობით ციფრულ მონაცემებს, რომელიც დააგროვეს უფლებამოსილების განხორციელებისას, ან მათზე დაყრდნობით ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას. ამ მონაცემების ნაწილის პროაქტიულად გამოქვეყნებას სახელმწიფო დაწესებულებებს ავალდებულებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი.

ღია მონაცემი გულისხმობს ე. წ. ნედლ, პირვანდელ მონაცემს, რომელიც გამოქვეყნებულია ელექტრონული ცხრილის შესაბამის ფორმატში. მაგ.: CSV, Open XML, ან ხელმისაწვდომია ელექტრონული სერვისის საშუალებით (API).

ამ მონაცემების გამოქვეყნების და პერიოდულად განახლების მიზნით შეიქმნა ღია მონაცემების ქართული პორტალი, რომელიც განკუთვნილია ღია მონაცემებისა და მეტა-მონაცემების გამოსაქვეყნებლად.