პროდუქტები

07.04.2022

my.gov.ge

my.gov.ge - ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალი

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: სახელმწიფო დაწესებულებები; კერძო სამართლის იურიდიული პირები

my.gov.ge წარმოადგენს საჯარო და კერძო სექტორში არსებული ელექტრონული სერვისების ერთიან ვებპორტალს, სადაც განთავსებულია 700-ზე მეტი ელექტრონული მომსახურება. სერვისები პორტალის მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომია ,,ერთი ფანჯრის“ პრინციპით - პორტალზე რეგისტრაციისა და პორტალის მოხმარების წესებზე დათანხმების შემდეგ. პორტალის მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებიდან ელექტრონულად გამოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია, ასევე სხვადასხვა მომსახურების მიღების მიზნით შეავსოს განაცხადი, საჭიროების შემთხვევაში მასზე გამოიყენოს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/შტამპი, გააგზავნოს შევსებული განაცხადი ადრესატთან და პორტალის მეშვეობით მიიღოს პასუხი.