პროექტები

08.02.2022

საქართველოს კიბერ უსაფრთხოების ფორუმი

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მოკლე აღწერა: კიბერ სივრცე, ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა სივრცე, საჭიროებს შესაბამის დაცვას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კრიზისული სიტუაციების დროს შესაბამისი რეაგირების მექანიზმების არსებობა და შეთანხმებული მოქმედება. კრიზისულ სიტუაციაში ქვეყანაში არსებული IT დაინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რესურსები მიმოფანტულია, გართულებულია მათი კონსოლიდაცია და კოორდინაცია, რაც დაკავშირებულია კრიტიკულ რისკებთან. საჭიროა შეიქმნას რესურსების სწრაფი და ეფექტური მობილიზაციის სქემა და მექანიზმი, ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ ღირებულ საკადრო რესურსებს ჰქონდეთ კომუნიკაციის და ერთობლივი მუშაობის მოსახერხებელი გარემო. ამის მიღწევის ერთ-ერთ ყველაზე მიზანშეწონილ გადაწყვეტას წარმოადგენს საქართველში ინფორმაციული უსაფრთხოების გაერთიანების (კავშირის) შექმნა. გაერთიანების შემოთავაზებული სახელია: „საქართველოს კიბერ-უსაფრთხოების კავშირი“. პროექტის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს: გაერთიანების იურიდიული სტატუსის დადგენა; გაერთიანების მიზნების, სტრუქტურის, სამუშაო სპეციფიკის და ინფრასტრუქტურის დაგეგმვა და მომზადება; სამიზნე აუდიტორიასთან მოლაპარაკება გაერთიანებაში მონაწილეობის მისაღებად; მოქნილი და ქმედითი გუნდის შექმნა, რომელშიც მიღწეულია მისი წევრების მაქსიმალური ჩართულობა. კიბერუსაფრთხოების ფორუმის შეკრებები მეოთხე წელია იმართება და 40-მდეკიბერ უსაფრთხოების პროფესიონალს აერთიანებს.