სერვისები

კიბერუსაფრთხოება

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით გთავაზობთ შემდეგი ტიპის სერვისებს:

 • შეღწევადობის ტესტირების განმახორციელებელ პირთა ავტორიზაცია;
 • ვებაპლიკაციის შეღწევადობის ტესტირება;
 • ქსელური ინფრასტრუქტურის შეღწევადობის ტესტირება;
 • კომპიუტერული ინციდენტების მართვა/რეაგირება;
 • კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების მომსახურება;
 • ფიშინგშეტევის სიმულაცია;
 • კიბერჰიგიენის ტრენინგი;
 • კიბერინციდენტებზე რეაგირების საბაზისო ტრენინგი
 • კიბერსავარჯიშოები;
 • კიბერუსაფრთხოების ტრენინგი;
 • www.elearning.gov.ge - კიბერუსაფრთხოების სასწავლო პლატფორმა
იხილეთ ვრცლად
ინფრასტრუქტურული და IT მხარდაჭერა

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო გთავაზობთ შემდეგი ტიპის ინფრასტრუქტურულ და IT სერვისებს:

 • ქსელური მოწყობილობების კონფიგურაციის აუდიტი
 • საწყისი პროგრამული კოდის ანალიზი
 • ბიზნესანალიზის დოკუმენტის შექმნა
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო პლატფორმით მომსახურება
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო პროგრამული უზრუნველყოფით მომსახურება
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურით მომსახურება
 • პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა
 • ინტერნეტის მიწოდებასთან დაკავშირებული მომსახურება
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება და ადგილზე მომხმარებლის მხარდაჭერა
 • გამოთვლითი ვირტუალური რესურსების მიწოდება (Vcpu, RAM, HDD)
 • სერვერული აპარატურის სასერვეროში განთავსების მომსახურება
 • მონაცემთა გაცვლის ერთიანი სისტემით (ინფრასტრუქტურა) სარგებლობა
 • ინტერნეტის დომენური სახელების რეგისტრაცია სამთავრობო Gov.ge-ის ზონაში
იხილეთ ვრცლად
ინფორმაციული უსაფრთხოება

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო გთავაზობთ ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით შემდეგი ტიპის სერვისებს:

 • ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირთა ავტორიზაცია
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის (იუმს) მენეჯერების სერტიფიკაცია
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის (იუმს) აუდიტი
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის აუდიტორის აუთსორსინგი
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დანერგვა
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დოკუმენტაციის სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენა
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დოკუმენტაციის მომზადება
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის მენეჯერის აუთსორსინგი
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერ მართვის სისტემებთან დაკავშირებული ტრენინგის ჩატარება

ავტორიზებული ორგანიზაციებისა და აუდიტორების/შეღწევადობის (პენეტრაციის) განმახორციელებელი პირების სია

#

ორგანიზაციის

დასახელება

აუდიტორის

სახელი, გვარი

აკრედიტაციის/ სერტიფიკატის

გამცემი ორგანოს დასახელება

სერტიფიკატის

მოქმედების ვადა

ორგანიზაციის

საიდენტიფიკაციო ნომერი

ინფორმაციული უსაფრთხოება

ავტორიზაციის თარიღი

1

შპს „იუ-ჯი-თი“

ლაშა-გიორგი ჭელიძე

სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო„

09.2023

204892964

V

11/09/2020

2

შპს „მენეჯმენტის სისტემები“

იულია მუდრუკ

ოლენა ბორტნიკი

სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო„

09/2023

205058131

V

11/09/2020

3

შპს „ინფორმაციული ტექნოლოგიების კონსულტაცია და მომსახურება“

ეკატერინე მსხილაძე

სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო„

02/2024

202259876

V

05/02/2021

4

შპს „ბიდიო კონსალტინგი“

ანზორ მეხრიშვილი

სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო„

08.2024

205214230

V

24/08/2021

5

შპს „იუაი“

გიორგი ცინცქილაძე

კოტე ძაძამია

ვანო ქოჩლაძე

სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტო„

09.2024

204441158

V

23/09/2021

იხილეთ ვრცლად
კვალიფიციური სანდო მომსახურებები

“ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ” საქართველოს კანონის თანახმად, ელექტრონულ დოკუმენტს მიენიჭა მატერიალური დოკუმენტის, ხოლო მასზე შესაბამისი წესით შესრულებულ კვალიფიციურ ელექტრონულ ხელმოწერასა და შტამპს - პირადი ხელმოწერისა და ბეჭდის ტოლფასი იურიდიული ძალა.

სსიპ ციფრული მმართელობის სააგენტო, როგორც სანდო მომსახურების მიწოდების პროცესის ზედამხედველი (ავტორიზაციის მინიჭებაზე უფლებამოსილი უწყება), სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან ერთად მუშაობს საქართველოში არსებული სანდო მომსახურებების (კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/შტამპი, დროის აღნიშვნა და სხვა) ევროკავშირში აღიარების საკითხზე.

იხილეთ ვრცლად